Tamil Vision International

Ratings
[Total: 0 Average: 0]
ChannelTamil Vision International Live
YoutubeTamil Vision International15 hours ago

Tamil Vision Int.

இக்காணொளியை முழுமையாக பார்ப்பதற்கு பின்வரும் YOUTUBE இணைப்பை அழுத்தவும் youtu.be/mTe0EOkyyBs ... மேலும்மேலும்

22 hours ago

Tamil Vision Int.

TVI Neengalum Naangalum ... மேலும்மேலும்

 

Comment on Facebook

உடும்பு சடுகுடு சிம்மாசனம்

உடும்பு, சிம்மாசனம், சடுகுடு

சிம்பு,கம்பி

குளிர் காலம்

சிம்பு, கம்பி

சிறைக்கைதி, சிலம்பம், கலவரம்

உடும்பு, சடுகுடு, சிம்மாசனம்

மூச்சு, வீச்சு

பரிசு, வாரிசு

சிலம்பம், கலவரம், சிறைக்கைதி

வணக்கம்

வணக்கம்

+ View more comments

இக்காணொளியை முழுமையாக பார்ப்பதற்கு பின்வரும் YOUTUBE இணைப்பை அழுத்தவும் youtu.be/y8_pUl2eBi4 ... மேலும்மேலும்

2 days ago

Tamil Vision Int.

TVI Neengalum Naangalum. ... மேலும்மேலும்

 

Comment on Facebook

look facebook pls

கன்னம், சின்னம், பன்னம்

த கொத்து குத்து கெத்து

தூக்கணாங்குருவி

தொழிற்சாலை

your picture shows middle no is 7

விரக்தி

how come 21817?

வணக்கம் இருவருக்கும்

இருவருக்கும் வணக்கம்

வேதனை

கன்னம் சின்னம் ???

கொத்து, குத்து, கெத்து

மூன்றிலிருந்து ஒன்று பளிங்கு

வணக்கம்

கன்னம் சின்னம் பன்னம்

தொழிற்சாலை

கண்கட்டிவித்தை

what

தொழில்சாலை

வெறுப்பு (3ல் இருந்தது ஒன்று)

வணக்கம்

kopi happpy birtday

விரக்தி

21817 x 96787 = 2111601979

+ View more comments

3 days ago

Tamil Vision Int.

TVI Neengalum Naangalum ... மேலும்மேலும்

 

Comment on Facebook

நிலை,கொலை,கசி,போ,போக,பொது,போது,கக்கு,நிசி,நிகழ்,கலை,

நடனக்கலை

கைதி (இரண்டில் ஒன்று)

மகுடம்,மட்பாண்டம்,விட்டம்

விதி,விலை,விகுதி,விருது,விட்டம்,விடயம்,விளையாட்டு,விடிவெள்ளி

2க்கு 1 படையல்

மறுகிளையில் 11

படைகள் படையல்

ஒருவருக்குத்தான் பசி

வணிகத்தொழில்

தலா 😢 பெயர்?

மலைத்தொடர்

பத்திரகாளி

பண்ணிசை

கண்கள் பெண்கள்????

மனிதகுலம்

கசி,பசி,காசி,பட்சி,கட்சி,காண்,பண்,கா,

ஊது,ஓது,ஓதி,துதி,ஊதி,

கலம்,பணம்,மணம்,கசை,மலம்,பசை,பலம்,கலை,மலை,கணம்,கமம்.

ஆடற்கலை

பண்ணிசை

காரம்,சலம்,தலம்,வரம்,தரம்,வனம்,தனம்,காசம்,வலம்,வதனம்,தவம்,தவனம்,

வணக்கம் விஜிதரன்,ஜெனிபர்

ஒரு மரத்தில் பல கிளைகளைகள் இருப்பது வழக்கம்

நடனம்

+ View more comments

இக்காணொளியை முழுமையாக பார்ப்பதற்கு பின்வரும் YOUTUBE இணைப்பை அழுத்தவும் youtu.be/fxqNvbScFMo ... மேலும்மேலும்

4 days ago

Tamil Vision Int.

TVI Neengalum Naangalum ... மேலும்மேலும்

 

Comment on Facebook

தாரை என்றால் வரிசை ஒரு இசைக்கருவி

Logo Play station

கல் நாகல் அவல் தாகம் நாம் நா தாரா நாகம்

The logo is Taco Bell and the other logo is PlayStation.

கள்,தாரை,கல்,உள்,மரை,கரை,நீரை,தாள்,

நா,நாம்,நாதா,அகல்,கல,தாகம்,தாம்,தாரா,நாவல்,அவல்

பாடல் மீனம்மா அதிகாலையிலும் அந்தி வேளையிலும்......

இமை,இனி,கனி,மை,இனிமை,கனியம்,கனிய,தொனி,கடம்,கயம்,கரு,,இரு,கருமை,கட,கடமை,

வணக்கம் பிரசாந்த், வைஷாலி

பாடல் ஈர நிலா விழிகளை மூடி.....

Logo:Corona

Innocent girl

இனிய காலை வணக்கம் உங்கள் அனைவருக்கும் 🦋

மழைக்கால மேகம் வந்து

வணக்கம்

Tacobell

Taco Bell

என்னவளேயடி என்னவளே

வணக்கம்

என்னவளே அடி என்னவளே

படம் சிகப்பு ரோஜாக்கள்

Taco

Tocobell

பாடல் என்னவளே அடி என்னவளே......

சிவப்பு றோஜாக்கள்

+ View more comments

4 days ago

Tamil Vision Int.

"வீச்சு" : The Reach !!!

இலங்கை அரசியல் நெருக்கடியை தணிப்பதற்கான சாத்தியமான தீர்வுகளும்; தெரிவுகளும்.

கருத்தாளர்கள் :

ரமணன் சந்திரசேகரமூர்த்தி

நிக்ஸன் அமிர்தநாயகம்

நெறியாளர் : உதயன் S. பிள்ளை

Broadcast Date : December 05, 2018
... மேலும்மேலும்

5 days ago

Tamil Vision Int.

TVI Neengalum Naangalum ... மேலும்மேலும்

 

Comment on Facebook

வணக்கம்

மாதவி

விலங்கு

First time Harish win the game... Inthuja don't worry...Next time 👍

தனியே விளையாடியுள்ளார்கள்

படம் ராஜபார்வை...யாழ் லிடோ தியேட்டர் ...கமல்&மாதுரி... அந்திமழை பொழிகிறது.... அருமையான பாடல்

பாடல் வா வா வசந்தமே சுகம் தரும் சுகந்தமே படம் புதுக்கவிதை

வாகை,கை,தரி,பரி,சுரி,தூசு,தரிசு,வாரி,பகை,சுழி,தூரிகை,

எதர்ச்சொல் திடிமன் அல்ல தடித்த என்பது தான் சரி

வா வா வசந்தமே... புதுக்கவிதை

[(8 – 2) x 2]^2 = [6 x 2]^2 = 12^2 = 144

கல்,புல்,வில்,குரை,கரை,திரை,மரை,விரை,கற,மற,திற,குவி,கவி,புவி,மதில்,மறதி,மதி,

நிதி,மதி,கதி,நினை,நினைவு,கள்,மகள்,கதி,நிலவு,

கல்,கள்,தொலை,கலை,பேசி,கசி,தொடர்,தொடர்பு,புல்,புசி,சிலை,

வணக்கம் ஹரிஷ்&இந்துஜா

விலங்கு

The word 'what' has 4 letters in it, 'yet' has 3, 'sometimes' has 9, 'then' has 4, 'rarely' has 6, and 'never' has 5.

வணக்கம் ஹரிஷ், இந்துஜா

விலங்கு

The statement has what-4, jet-3, although 8, then 4, rarely 6, never 5

வணக்கம் ஹரீஷ்,இந்துஜா.

ஹரீஷ் தப்பிவிட்டார்.இந்துஜா கவனம்.

வியம்,நிலை,தலை,மாலை,மா,மாயம்,தயம்,நியம்,மானம்,விமானம்,மாதம்,விதம்,தம்,மா

Cut the bottom of the bottle

2க்கு1 விலங்கு

+ View more comments

இக்காணொளியை முழுமையாக பார்ப்பதற்கு பின்வரும் YOUTUBE இணைப்பை அழுத்தவும் youtu.be/kNDNJsrChlk ... மேலும்மேலும்

6 days ago

Tamil Vision Int.

TVI Neengalum Naangalum ... மேலும்மேலும்

 

Comment on Facebook

மலபார்போலிஸ்

கண்,கணி,அணி,கண்ணி,கனை,அண்ணி,வேக,அக,

முடிவு

அவரைக்காய்

கோவைபிறதர்ஸ்

அமலன் கொடுத்த gift ஒட்டியாணம்!!!!

உறுதி

சம்மதம்

மலபார்பொலிஸ் , பாகுபலி ,சின்னப்பதாஸ் ,கோவைபிறதர்

சின்னப்பதாஸ்

வித்தியாசம், பாயாசம்,

பதி,திரு,மலை,ஏழு,திருப்தி,மதி,பரு,பாதி,பாலை,

முடிவு

அவரைக்காய்

வேதனம் ,உழைப்பு

ரொட்டிக்கொத்து

மது,மசி,துரை,அரை,மரை,மீன்,மீட்சி,அது,மீனா,

ஒருவகைக் கள்ளி

அறுதி

இறுதி

தாயம் ,காயம் ,சாயம்

பகு,சோதி,மாமி,முனை,பனை,மாது,குத்தி,உமி,சுளகு

வணக்கம்

சப்பாத்திக்கள்ளி

வித்தியாசம், பாயாசம், பரிகாசம்

+ View more comments

இக்காணொளியை முழுமையாக பார்ப்பதற்கு பின்வரும் YOUTUBE இணைப்பை அழுத்தவும் youtu.be/NBxHPgBOG0M ... மேலும்மேலும்

7 days ago

Tamil Vision Int.

TVI Neengalum Naangalum ... மேலும்மேலும்

 

Comment on Facebook

பாடல் இராஜ இராஜ சோழன் நீ உனை.....

H&M

23 2516

23,18,16 குதிரை

Dole Brand

Mars

பா,பாவி,பாப்பா,பாய்,பாவம்,தெய்வம்,

131 (257)

கிணறு,தண்ணீர்,குளம்,தளம்,வர்ணம்

Logo Gerber

Logo Asus

சதி,சத்தி,தை,மீதி,திரை,நரை,சரை,குரை,

விளையாட்டு,எறிதல்,

பதி,சோதி,தினை,பனை,மான்,குத்தி,மிளகு,மாது,மாமி

வணக்கம்

கணக்கு முதலாவது எண் 7 ? அல்லது 9?

வணக்கம்

கட,கடன்,பா,பாகன்,முட்ட,முடம்,கரு,பாடம்,பாட்டம்,கடன்,

Logo Dole

Gerber baby

Gerber Products

வணக்கம்.

1,2 குடை

Gerber

ஆம்,ஆசை,ஆரம்,ஆலம்,தலம்,தரம்,தம்,தசை,வசை,மரம்,வரம்,வலம்,ஆண்,வதம்,

+ View more comments

இக்காணொளியை முழுமையாக பார்ப்பதற்கு பின்வரும் YOUTUBE இணைப்பை அழுத்தவும் youtu.be/2oBZpPz4eWo ... மேலும்மேலும்

1 week ago

Tamil Vision Int.

TVI Neengalum Naangalum ... மேலும்மேலும்

 

Comment on Facebook

மலர்மகள்,யசோ,சஜினி வாழ்த்துக்கள்

வழமையா சீண்டுவது அவ தானே!

தவளை 33நாட்கள்

பலகை, சலவை

பிரித்தவரோ அல்லது அதை பெற்றவரோ ஒருவர் வச்சுஇருக்கார்

அவ வேறயார் ஆத்துக்காரி தான் விஜிதரன்😊

பலகை, சலவை

வர வர சுத்த மோசம்...இணைப்பு கிடைக்க மாட்டேன் என்கிறது😢

அடங்கொய்யாவை சொன்னேன்

வெல்லம் இடமிருந்து வலம்

பலகை ,சலவை

கதிர் புதிர்

பனிப்பாறை ,அப்பம் ,கறையான்

சண்டை ,வண்டு

பிரித்து கொடுத்தவர் தன் கொய்யா பழத்தினை கூடையில் வைத்திருந்தார்

ஒரு ஆளுக்கு கூடையுடன் கொடுத்தார்கள்

பிரித்து கொடுத்தவர் யார் ??

நன்றி கேசவன்

33 நாட்கள்

வணக்கம்

பல்வலி, சோம்பல், வெல்லம்

பல்வலி , வெல்லம் ,

ஒருவர் மட்டும் கூடையுடன் எடுத்துக் கொண்டார்

வணக்கம் நண்பர்களே

Come on vijayan👍

+ View more comments

இக்காணொளியை முழுமையாக பார்ப்பதற்கு பின்வரும் YOUTUBE இணைப்பை அழுத்தவும் youtu.be/7gEZ6-JL0Fo ... மேலும்மேலும்

1 week ago

Tamil Vision Int.

... மேலும்மேலும்

1 week ago

Tamil Vision Int.

TVI Neengalum Naangalum. ... மேலும்மேலும்

 

Comment on Facebook

விபரி,ஆடை,படை,பரி,சிரி,கரி,படை,விடை,ஆண்,கண்,பண்,சிலை,கலை

தெருக்கூத்து

பூரிப்பு

தெருக்கூத்து

பொறுமை,அமைதி,சாந்தம்,

சந்தோஷம்

2+4-1*6/3*5=50

மகரம், ழகரம் தகரம்

வணக்கம்

எரிவிளக்கு

இரண்டு பெண்கள் தனி நபர்களாக விளையாடினர்.

+ View more comments

1 week ago

Tamil Vision Int.

TVI Neengalum Naangalum. ... மேலும்மேலும்

 

Comment on Facebook

பட்டாயா

கபடி, குட்டி, கடை, குடை, படை, படை, படி

நெடுஞ்சாலை ,படுக்கை ,பாலைவனம்

படி,குடி,குடை,படை,கடை,கட்டி,குட்டி,கடி,பக்கு,பகு,பகடி,பட்டி,கட்டை,கக்கு

நெடுஞ்சாலை , பாலைவனம், தடுக்கு

வரம்,பா,பாரம்,வளர்,வேர்,பார்,வள,வேளம்

பாலைவனம்,நெடுஞ்சாலை,

நெடுஞ்சாலை, பாலைவனம், தடுக்கு

பட்டம்மாள் (நெத்தியில் பட்டை + அம்மா)

அலை ,கலை ,இலை

கங்கை, மங்கை, வேங்கை

அதிமதுரம்,வீதி,வீரம்,வேதி,மதி,மரம்,அரம்,வேது,அதிமதுரம்,

பத்துகாயா

வணக்கம்

பாக்கு,பாகு,கக்கு,வழுக்கு,வகு,அதை,வதை,கள்,அக்குள்,அழு,கழுகு,தை,குழு,கதை,

பட்டையா

தரு,தம்,தக,பதம்,தரும்,பகரும்,கற்பகம்,கரு,தரு,கதம்,கபம்,

சோதனைச்சாவடி, கச்சான், வதனம்

வணக்கம்

🙏வணக்கம் விஜிதரன்,பூஜா

போக்குவரத்து,வதனம்

வேர்,வேலி,வேகம்,வேதம்,வேக்காடு,வேடுவர்,வேட்டையாடு,வேதாகமம்

பட்டாயா

பண்ணை ,வெண்ணை ,திண்ணை

கங்கை, மங்கை, புங்கை

+ View more comments

இக்காணொளியை முழுமையாக பார்ப்பதற்கு பின்வரும் YOUTUBE இணைப்பை அழுத்தவும் youtu.be/Y545_BF3Zwc ... மேலும்மேலும்

2 weeks ago

Tamil Vision Int.

TVI Neengalum Naangalum. ... மேலும்மேலும்

 

Comment on Facebook

Bentley

Goldring .... Movie name

குங்குமம் மஞ்சளுக்கு இன்று தான் நல்ல நாள்

Mars

பாடல் குங்குமம் மஞ்சளுக்கு இன்று தான் நல்ல நாள்

Shell

Mars

குங்குமம் மஞ்சளுக்கு இன்றுதான் நல்லநாள்

யாரோ யாரோடி உன்னோட புருஷன்

பொன்னுமணி

குங்குமம் மஞ்சளுக்கு நல்ல நாள்

Mars chocolate

பாடல் யாரோ யாரோடி உன்னோட புருஷன்.......

நிதம்,நிறை,குறை,புகை,முகம்,தறை,யாகம்,முகம்,தன்,இனம்,தனம்,கனம்,

உன்னை நான் சந்தித்தேன் நீ ஆயிரத்தில் ஒருவன்

பாடல் “யாருடி யாரு உன்னோட புருஷன் “

வணக்கம்

கெட்டிக்காரன் புழுகு எட்டு நாட்களில் தெரியும்

படம் மௌனராகம்

வணக்கம் பிரசாந்த் வைஷாலி

🙏வணக்கம்.

காற்றில் வரும் கீதமே

நாம்,தாகம்,தாம்,தா,நா,அவல்,அகல்,கல்,வகி,நாகம்,அகம்,நாவல்,

கெட்டிக்காரன் புழுகு எட்டு நாளில் தெரியும்

பாடல் காற்றில் வரும் கீதமே...

+ View more comments

2 weeks ago

Tamil Vision Int.

"வீச்சு" : The Reach !!!

தமிழர் தாயகத்தில் கடைப்பிடிக்கப்பட்ட "மாவீரர் நாள்" நிகழ்வுகளும்; மக்கள் வெளிப்படுத்திய உணர்வுகளும்.

கருத்தாளர்கள் :

ரட்ணம் தயாபரன்

இந்திரன் ரவீந்திரன்

கிருஷ்ணமீனன் கிருஷ்ணராஜா

நெறியாளர் : உதயன் S. பிள்ளை

Broadcast Date : November 28, 2018
... மேலும்மேலும்

 

Comment on Facebook

Hello

விரவனக்கம்

2 weeks ago

Tamil Vision Int.

TVI Neengalum Naangalum. ... மேலும்மேலும்

 

Comment on Facebook

இணைப்பு

பலம்,தலம்,சலம்,வசந்தம்,தம்,வதம்,வந்த,சந்தம்,சதம்,வசம்,காந்தம்,காதம்,

It should be தடித்த

வாசனை

நாம்,நாதி,உதி,உதிரம்,நாணயம்,தினம்,உரம்,வரம,திரம்,வனம்,வதி,ரதி,உயரம்,நாணம்,

தடிமன்

மலர்ச்செண்டு

பூச்செண்டு

செயற்கை

ஹரீஷ் 21ல் பாம்பு உண்டு கவனம்.

பூங்கொத்து

விஜயன் இல்லை மூளைக்கு வேலை விடையும் இல்லை

செண்டு

பூஜை,பூ,மேல்,மேசை,பகல்,இல்,கல்,பல்,தசை,பசை,கசை,பூ,இசை,

செயற்கை

முயற்சி திருவினையாக்கும்.

விலை,காவி,காசி,காட்சி,கலை,சாலை,காலை,சிலை,சாவி,கரு,விசா,கா,சாட்சி,

வணக்கம்

தூக்கு

தூக்கு

உதை,திரை,உரை,கதை,கதி,கதிரை,கரை,தை,தைக்க,கதைக்க,

செண்டு

வணக்கம்

🙏 வணக்கம்

செண்டுதான்

+ View more comments

2 weeks ago

Tamil Vision Int.

இக்காணொளியை முழுமையாக பார்ப்பதற்கு பின்வரும் YOUTUBE இணைப்பை அழுத்தவும் youtu.be/IiunIYHtfHw ... மேலும்மேலும்

2 weeks ago

Tamil Vision Int.

... மேலும்மேலும்

2 weeks ago

Tamil Vision Int.

TVI Neengalum Naangalum. ... மேலும்மேலும்

 

Comment on Facebook

1,6 தாய்

நூறுக்குள் ஒன்றுஎண்டா 1தான்

தை தறி.அந்த.

ஆண்,ஆசை,வசை,வரம்,தவம்,தம்,ஆலமரம்,தசை,மரம்,மண்,வலம்,ஆலம்

கண். கண்டி பதி. கண்ணாடி

அந்தி,அறி,பரு,தறி,பறி,இரு,தரு,தை,

1கள்...20

கண்,மடி,பாடம்,மடம்,பண்,பணம்,பண்டம்,திசு,பதி,

தலை,தன்,நான்,நா,நான்,நாதன்,நாம்,நாதம்,வதம்,வலை,தவம்,வந்த,தந்தம்,நாள்,

தாய் 1,6

இல்லாட்டி 20 ஒன்றுகள்

Monopoly

Safari

1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,31,41,51,61,71,81,91,100. =20

தீமை 20,21

21,20

கணக்கு...264/8

Happy Birthday. May you be blessed with love and luck as your dreams all come true. On your birthday & on every day. May God bless you with love & prayers and many more happy birthdays.

கேபிக்கு எங்கள் வாழ்த்துக்கள்.

19,6,20 தூய்மை

கபம்,கல்,பரு,வரு,பனை,பதி,கதி,வதி,தினை,கற்பனை,பல்,பருதி,கனை,திரு,கரு

ஒன்று என்றால் ஒன்று தான்

19,6,20

21 ஒன்றுகள்

21,5 தீது

+ View more comments

2 weeks ago

Tamil Vision Int.

இக்காணொளியை முழுமையாக பார்ப்பதற்கு பின்வரும் YOUTUBE இணைப்பை அழுத்தவும் youtu.be/c3G7Eb3LB1k ... மேலும்மேலும்

2 weeks ago

Tamil Vision Int.

TVI Neengalum Naangalum. ... மேலும்மேலும்

 

Comment on Facebook

தைலம், காலணி

இன்றைக்கு ஏமாறுபவன் நாளைக்கு வெற்றியாளர்

கடல்ஓரம்

I consider Rev. George Jeyarajasinham as my hero, who was murdered as he witnessed to the truth about the killings of 100s of innocent people in Murunkan and its surrounding areas in December1984. Even his body wasn't found, but it was burned with his van

கனகபுரம், புரதம், கரகம்

ஏமாறுபவன்

Vasal, poosal

ஏமாறுபன்

கடல் ஓரம்

போர்க்களம், வாக்குரிமை , சம்பளம்

சாதனை,சாதம்,

ஏமாறுபவன்

Real hero only prabhakaran

வாசல், பூசல்

4 கிளி ,3பூ

Amaarupavam

Ramashvaram

ராமேஸ்வரம்

வணக்கம் நண்பர்களே

Rrmarupavan

கதவு,மோதல் 2முடிச்சு

Rev. Jeyarajasinham was the founder of Jeevothayam

கனகபுரம்,கரகம்,

வணக்கம்

Hi

+ View more comments

2 weeks ago

Tamil Vision Int.

இக்காணொளியை முழுமையாக பார்ப்பதற்கு பின்வரும் YOUTUBE இணைப்பை அழுத்தவும் youtu.be/xPuIfyCXUY4 ... மேலும்மேலும்

 

Comment on Facebook

Yaru intha loosu

மேலும் பதிவுகள்


Tamil Vision International – வகுப்பறை (@Vaguparai) | Watch Tamil TV Channels Online

(Adithya TV, Captain TV, Chithiram TV, Chutti TV, Discovery Channel Tamil, DD Podhigai, FX16 Tamil, Isaiaruvi, Jaya TV, Kalaignar Seithigal, Kalaignar TV, KTV, Makkal TV, Moon TV, News 7 Tamil, News 18 Tamilnadu, Polimer TV, Puthiya Thalaimurai TV, Puthuyugam TV, Raj TV, Sathiyam TV, Sirippoli, SS Music, Star Vijay TV, Sun Music, Sun News, Sun TV, Thanthi TV, Vasanth TV, Velicham TV, Zee Tamil.)


குறிப்பு : காப்புரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக எந்த தகவலும் இங்கு Copy & Paste செய்யவில்லை, மாறாக தகவல்கள் Embed மட்டுமே செய்யப்பட்டுள்ளது.

நல்ல தகவல்கள் எல்லோரையும் சென்றடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலேயே இங்கு பதியப்படுகிறது. இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபனை இருந்தால் தெரியப்படுத்தவும். அவற்றை நீக்கிவிடுகிறோம். படைப்புகளின் காப்புரிமை படைப்பாளருக்கே…!

– நன்றி


ஓவ்வொரு பதிவுகளையும் தவறாமல் பெற ‘வகுப்பறை’யின், பக்கங்களை பின்தொடருங்கள்.

1. பேஸ்புக்  → Facebook.com/Vaguparai
2. டிவிட்டர் → Twitter.com/Vaguparai
3. இன்ஸ்டாகிராம் → Instagram.com/Vaguparai
4. கூகிள் → Google.com/+Vaguparai
5. யூடுப் → Youtube.com/Vaguparai

‘Subscribe’ செய்யுங்கள் https://goo.gl/C2If19 .